วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การพัฒนาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหุ่นฝึกทักษะการพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า

แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 Cop :การพัฒนาการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านหุ่นฝึกทักษะการพยาบาล 
ให้มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า


1. แต่งตั้งคณะกรรมการการใช้หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบจำลองสถานการณ์ โดยการสร้างทีมการเรียนรู้ทุกสาขาวิชา เพื่อให้มีความพร้อม และความชำนาญในการใช้งาน
2. จัดเตรียมห้อง และอุปกรณ์การใช้หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบจำลองสถานการณ์ให้พร้อม ได้แก่ ห้อง Simulation Intercom VDO และ Sim view
3. วางแผนให้มีการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นจำลองสถานการณ์ ดังนี้
      3.1 ใช้ในการเรียนแบบจำลองสถานการณ์ในวิชารักษาพยาบาลเบื้องต้น การบริหารการพยาบาล การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 1
      3.2 ใช้ในการสอบทักษะการปฏิบัติการพยาบาล (OSCE)
      3.3 ใช้ในการเตรียมความพร้อมของนิสิตพยาบาลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติการพยาบาล (Pre clinic)
4. บรรจุวิธีการเรียนการสอนแบบการใช้หุ่นจำลองสถานการณ์ลงใน มคอ. 3 และ 4 ปีการศึกษา 2561
5. จัดอบรมการใช้หุ่นจำลองสถานการณ์ การสร้างโจทย์สถานการณ์แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1-2 ครั้ง
6. จัดทำคู่มือการใช้ห้อง Simulation และการใช้หุ่น Simulation เผยแพร่ แก่นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
7. สะท้อนคิดกับนิสิตในการเรียนแบบใช้หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลแบบจำลองสถานการณ์ พร้อมทั้งนำมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน
8. จัดทำบันทึกขอใช้งานหุ่นจำลองสถานการณ์นอกเวลา และให้อาจารย์เวรเป็นผู้ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก