วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาทักษะการพยาบาลของอาจารย์และนิสิตพยาบาลด้วยหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)

การพัฒนาทักษะการพยาบาลของอาจารย์และนิสิตพยาบาลด้วยหลักความปลอดภัยของผู้ป่วย (Patient safety)

วัตถุประสงค์ในการดำเนินการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติการพยาบาล ให้คณาจารย์ในวิทยาลัยฯ และอาจารย์พี่เลี้ยงในแหล่งฝึกเกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับ     Patient safety และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการการพัฒนาทักษะการพยาบาลของอาจารย์และนิสิตพยาบาลด้วยหลัก Patient safety

ดาวน์โหลดเอกสาร