วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)


เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร มุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  ดังนี้
  1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เช่น  กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากผู้บริหาร   (ที่ทุกคนมองเห็น)   โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร   ทีม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ  มีระบบการติดตามและประเมินผล  กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จชัดเจน  เป็นต้น
  2. การสื่อสาร  เช่น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ  ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน   แต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
  3. กระบวนการและเครื่องมือ   ช่วยให้การค้นหา  เข้าถึง  ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้สะดวกรวดเร็วขึ้น  โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดของความรู้   ลักษณะขององค์กร (ขนาด,  สถานที่ตั้ง ฯลฯ)  ลักษณะการทำงาน  วัฒนธรรมองค์กรและทรัพยากร
  4. การเรียนรู้  เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง  เนื้อหา  กลุ่มเป้าหมาย  วิธีการ  การประเมินผลและปรับปรุง
  5. การวัดผล   เพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่   มีการนำผลของการวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น   มีการนำผลการวัดมาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และการวัดผลต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผลที่ขั้นตอนใด  ได้แก่  วัดระบบ (System)   วัดที่ผลลัพธ์ (Out Put)  หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out Come)
  6. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา  ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร   แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว  บูรณาการกับระบบที่มีอยู่  ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา