แบบฟอร์มต่างๆ


  • แบบฟอร์มการตัดสินใจเลือกการจัดการความรู้
  • แบบฟอร์มขอจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้
  • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ  
  • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ 
  • แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗
  • แบบฟอร์มหนังสือเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพคู่มือ
  • แบบฟอร์มแบบประเมินคุณภาพคู่มือ