วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน”
จัดทำคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

 1. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล หัวหน้าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 2. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลต่าง ๆได้แก่ การใช้ห้อง การยืมคืน และข้อปฏิบัติต่าง ๆ
 3. ระบุรายการหุ่นหรือหุ่นจำลอง พร้อมทั้งวิธีการใช้งาน
 4. จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละสาขาวิชา ได้แก่การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์  การพยาบาลผู้ใหญ่/การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  ทั้งนี้ให้มีการระบุอุปกรณ์และจำนวนที่จำเป็นแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และมีความเพียงพอ
 5. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการกั้นห้อง และติดแอร์เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้
 6. ประเมินความพึงพอใจ หรือสะท้อนคิดหลังการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล จากนิสิตและอาจารย์


ทำอย่างไรถึงจะผลักดันให้เกิดงานวิจัยหรือบทความวิชาการสู่การตีพิมพ์ 1. สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย (มีการยอมรับ  การสร้างคุณค่าในตัวบุคคล มอบประกาศกิตติคุณ  ขั้นในweb ของวิทยาลัย  หรือติดบอร์ด  และเงินสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
 2. มี Peer review ที่ได้ตามคุณสมบัติ (มีความเป็นมิตร มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ) 
 3. มีการจัดการบริหารเวลาให้กับอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย
 4. ควรมีการจัด Preceptor ขึ้นแทน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีช่วงเวลาในการผลิตผลงานวิชาการ
 5. อาจารย์แต่ละท่านที่จะทำวิจัยต้องส่ง Time line ของตนเองก่อนการจัด master plan  เพื่อให้ฝ่ายวิชาการได้จัดสรรเวลาที่เอื้อต่อการทำงานวิจัย
 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ช่วยในการดำเนินการด้านเอกสารและการประสานงานในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
 7. กลุ่มงานวิจัยควรมีการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง/พื้นที่ และแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย
 8. แต่งตั้งผู้เชียวชาญแต่ละสาขา ที่จะสนับสนุนให้นักวิจัยได้เข้ารับการปรึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยแต่ละท่านได้เลือกผู้เชี่ยวชาญเอง โดยให้แรงจูงใจกับผู้ให้คำปรึกษาตามความสำเร็จของผลงานวิจัย