วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนแนวปฏิบัติที่ดีเรื่อง “การพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน”
จัดทำคู่มือการใช้ห้องปฏิบัติการ ดังนี้

  1. หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล หัวหน้าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
  2. ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลต่าง ๆได้แก่ การใช้ห้อง การยืมคืน และข้อปฏิบัติต่าง ๆ
  3. ระบุรายการหุ่นหรือหุ่นจำลอง พร้อมทั้งวิธีการใช้งาน
  4. จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละสาขาวิชา ได้แก่การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์  การพยาบาลผู้ใหญ่/การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลครอบครัวและชุมชน  ทั้งนี้ให้มีการระบุอุปกรณ์และจำนวนที่จำเป็นแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริง และมีความเพียงพอ
  5. จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการพยาบาล โดยมีการกั้นห้อง และติดแอร์เพื่อให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้
  6. ประเมินความพึงพอใจ หรือสะท้อนคิดหลังการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาล จากนิสิตและอาจารย์