วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

ทำอย่างไรถึงจะผลักดันให้เกิดงานวิจัยหรือบทความวิชาการสู่การตีพิมพ์  1. สร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจัย (มีการยอมรับ  การสร้างคุณค่าในตัวบุคคล มอบประกาศกิตติคุณ  ขั้นในweb ของวิทยาลัย  หรือติดบอร์ด  และเงินสนับสนุนจากวิทยาลัยฯ
  2. มี Peer review ที่ได้ตามคุณสมบัติ (มีความเป็นมิตร มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน ) 
  3. มีการจัดการบริหารเวลาให้กับอาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัย
  4. ควรมีการจัด Preceptor ขึ้นแทน เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้มีช่วงเวลาในการผลิตผลงานวิชาการ
  5. อาจารย์แต่ละท่านที่จะทำวิจัยต้องส่ง Time line ของตนเองก่อนการจัด master plan  เพื่อให้ฝ่ายวิชาการได้จัดสรรเวลาที่เอื้อต่อการทำงานวิจัย
  6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ช่วยในการดำเนินการด้านเอกสารและการประสานงานในขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย
  7. กลุ่มงานวิจัยควรมีการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง/พื้นที่ และแหล่งทุน เพื่อสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย
  8. แต่งตั้งผู้เชียวชาญแต่ละสาขา ที่จะสนับสนุนให้นักวิจัยได้เข้ารับการปรึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยแต่ละท่านได้เลือกผู้เชี่ยวชาญเอง โดยให้แรงจูงใจกับผู้ให้คำปรึกษาตามความสำเร็จของผลงานวิจัย