วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การจัดการเรียนการสอนแบบ SImulation base learning : กรณีศึกษาดูงาน
         การใช้หุ่นจำลองเสมือนจริงในการเรียนการสอนเป็นกลยุทธ์การเรียนรู้ใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางการแพทย์และการพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับผู้ป่วยและคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและผู้รับบริการ เพื่อการเรียนการสอนพยาบาล โดยได้นำหุ่นจำลองสำหรับฝึกช่วยชีวิต (Manikin) ช่วยในการควบคุมและเชื่อมโยงกับจอแสดงผลสัญญาณชีพ ในการฝึกปฎิบัติการพยาบาล และสามารถแสดงอาการต่างๆได้เหมือนจริง เช่น เหงื่อไหล น้ำตาไหล มีเลือกออกส่งเสียงร้อง และการเต้นของชีพจร ได้ใกล้เคียงกับมนุษย์


เทคนิคการสอนโดยใช้สถานการณ์จำลอง ดังนี้
1. การเตรียมสถานการณ์จำลอง โดยอาจสร้างขึ้นเอง การสร้าง scenario ที่ไม่ทำให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตาย โดยใช้หุ่นจำลองเสมือนจริง SimMan เริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จากนั้นสร้างสถานการณ์ผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา อาการสำคัญ ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต ประวัติครอบครัว การดำเนินกิจวัตรในชีวิตประจำวัน หรืออาจเลือกสถานการณ์จำลองที่มีผู้สร้างไว้แล้ว ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนด เมื่อมีสถานการณ์จำลองแล้ว ผู้สอนจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในสถานการณ์จำลองนั้นเป็นอย่างดี
2. การนำเสนอสถานการณ์จำลอง   เนื่องจากสถานการณ์จำลองส่วนใหญ่ จะมีความซับซ้อนพอสมควรไปถึงระดับมาก การนำเสนอสถานการณ์ บทบาท และกติกา จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างดี ควรนำเสนออย่างเป็นไปตามลำดับขั้นตอน ไม่สับสน และควรจัดข้อมูลทุกอย่างไว้ให้พร้อม ควรเริ่มด้วยการบอกเหตุผลและวัตถุประสงค์กว้างๆ แก่ผู้เรียนว่า การเล่นในสถานการณ์จำลองนี้จะให้อะไรและเหตุใดจึงมาเล่นกัน ต่อไปจึงค่อยให้ภาพรวมของสถานการณ์จำลองทั้งหม แล้วจึงให้รายละเอียดที่จำเป็น เช่น กติกา บทบาท เมื่อทุกคนเข้าใจพอสมควรแล้ว จึงให้เล่นได้
3. การเล่นในสถานการณ์จำลอง ในขณะที่ผู้เรียนกำลังเล่นในสถานการณ์จำลองนั้น ผู้สอนควรติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนและจดบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการการเรียนเรียนรู้ของผู้เรียน ให้คำปรึกษาตามความจำเป็น รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
4. การให้ผู้เรียนสะท้อนคิด เพื่อประเมินวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ผู้สอนตั้งไว้ โดยเป็นไปในทางการเสริมแรงทางบวก ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีและความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้น 
           จะเห็นได้ว่า การให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จำลองเหล่านี้ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีความมั่นใจในการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผลสะท้อนของผู้เรียนจากการใช้สถานการณ์จำลอง ผู้สอนควรพัฒนาสถานการณ์จำลองให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your share.