วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)


เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การบ่งชี้ความรู้ – พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมายของวิทยาลัยฯ คืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องรู้อะไร  ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ในรูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
  2. การสร้างและแสวงหาความรู้ – การสร้างความรู้ใหม่  แสวงหาความรู้จากภายนอก  รักษาความรู้เก่า  กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  –  เป็นการวางโครงสร้างความรู้  เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
  4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  -  ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน  ใช้ภาษาเดียวกันปรับ  ปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
  5. การเข้าถึงความรู้ – การทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   Webboard   บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ – ทำได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็น เอกสาร  ฐานความรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน   กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม   ชุมชนแห่งการเรียนรู้   ระบบพี่เลี้ยง   การสับเปลี่ยนงาน   การยืมตัวหรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้  เป็นต้น
  7. การเรียนรู้  –  ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน  เช่น  เกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้ > นำความรู้ไปใช้ > เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your share.