วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การพัฒนาศักยภาพนิสิต


ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร ส่งผลให้องค์ความรู้ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วอย่างไร้ขอบเขตเรียกว่า “exponential” ความรู้ที่กระจายออกไปจะกลายเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการต่อยอดทำาให้เกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่เป็นทวีคูณเมื่อเทียบกับสมัยก่อนผู้สอนในยุคนี้จึงต้องปรับบทบาทในการเรียนรู้เพื่อให้ทันโลกและทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อปรับใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงแต่เกิดในชั้นเรียนเท่านั้น แต่หากยังมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนานักศึกษานอกชั้นเรียนควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ให้มีความสมดุลระหว่างคุณลักษณะความเป็นเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะพร้อมในการประกอบวิชาชีพโดยการจัดการศึกษาให้มีความสมดุลระหว่างปัญญา คุณธรรมและวิทยาการสมัยใหม่ เชื่อมโยงประสานกันอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

จากแนวคิดดังกล่าวงานกิจการพัฒนานิสิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงนำาไปสู่ปรับกระบวนทัศน์ ยกระดับการพัฒนาบัณฑิตนอกชั้นเรียน โครงการ Adventure around Thailand : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพื่อพัฒนานิสิตให้มี 3 ลักษณะสำาคัญ 3 ลักษณะคือ

  • ลักษณะเป็นคนดี หมายถึง ให้นิสิตดำาเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดี มีวินัยต่อตนเองและสังคมควบคุมตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
  • ลักษณะความเก่ง รู้สังคมไทยสากลบนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำาความสามารถเฉพาะทาง คิดสร้างสรรค์ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลกทันเทคโนโลยี และเรียนรู้ด้วยตนเอง
  • ลักษณะความสุข ร่างกายแข็งแรง ร่าเริงอ่อนน้อม แจ่มใส จิตใจเข้มแข็ง มีความสุขในการเรียนรู้และการทำางาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thank you for your share.